1. De huisregels gelden voor eenieder die zich in het pand, op het terrein en/of op een evenement georganiseerd door de Groene Schuur bevindt.
 2. Bezoekers dienen de instructies van de organisatie, beveiliging of vrijwilligers ten allen tijden op te volgen.
 3. Bezoekers dienen zich ten allen tijden te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Bij een ongeldig identiteitsbewijs wordt de toegang geweigerd en/of volgt verwijdering van het terrein. Een verlopen identiteitsbewijs of een kopie en/of foto van een (geldig) identiteitsbewijs geldt niet als geldige legitimatie. Bij vermoeden van identiteitsfraude zoals, maar niet uitsluitend, een vals document of het identificeren met een identiteitsbewijs van een ander persoon wordt altijd de politie ingelicht.
 4. Met het oog op de algemene veiligheid kan de beveiliging u verzoeken mee te werken aan visitatie. Bij weigering wordt de toegang het pand, het terrein en/of het evenement ontzegd.
 5. Medicijnen zijn enkel toegestaan indien er ter plaatse een geldige doktersverklaring kan worden overlegd.
 6. Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen of te nuttigen in het pand of op het terrein.
 7. Na het betreden van het pand of evenement geldt: binnen is binnen, buiten is buiten.                            
 8. Alcohol en sigaretten zijn uitsluitend verkrijgbaar vanaf 18 jaar. Tegen alcoholgebruik door minderjarigen en tegen het doorgeven van alcoholconsumpties en/of 18+ bandjes aan minderjarigen wordt opgetreden.
 9. Er vindt geen restitutie plaats van entreegeld, toegangskaarten of gekochte consumptiemunten.
 10. Wij houden steekproefsgewijs alcoholcontrole door middel van een blaastest. Bij weigering wordt de toegang ontzegd. Er wordt niet geschonken aan bezoekers die duidelijke tekenen van dronkenschap vertonen. Bij vaststelling van overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik kunnen sancties worden opgelegd.
 11. Het bezit van enig vorm van wapen(s) of gevaarlijke voorwerpen zoals, maar niet uitsluitend, messen, (nagel)veilen, scharen, vuurwerk, fakkels en spuitbussen, zijn verboden. Bij constatering of verdenking van bezit volgt aanhouding en overdracht aan de politie.
 12. Het gebruik en/of bezit van soft-, harddrugs of andere geestverruimende middelen is verboden. Bij constatering van gebruik en/of bezit volgen sancties en/of overdracht aan de politie.
 13. Roken is uitsluitend toegestaan in het daarvoor bestemde rokershok.                                                                
 14. Gewelddadig – en/of provocerend gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 15. De Groene Schuur is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel, verlies en/of beschadigingen aan bezoekers of eigendommen van bezoekers. Het betreden van het pand, het terrein of een evenement geschiedt op eigen risico.
 16. Bij constatering of verdenking van vandalisme worden er sancties opgelegd. De dader wordt tevens altijd aansprakelijk gesteld voor (financiële) schade.
 17. De organisatie kan bezoekers ten allen tijden zonder opgaaf van redenen de toegang tot het pand, het terrein en/of het evenement van de Groene Schuur ontzeggen en overgaan tot verwijdering.
 18. Het bestuur kan een toegangsverbod of andere sancties opleggen aan eenieder die de huisregels overtreedt, of de Groene Schuur op een andere manier schade berokkend.
 19. De organisatie heeft het recht om, bij constatering van het overtreden van de huisregels en/of strafbare feiten, persoonsgegevens en/of personen over te dragen aan de politie.
 20. Voor uw en onze veiligheid is er in en om het pand 24/7 cameratoezicht. Op verzoek zullen deze beelden gedeeld worden met de politie.
 21. Bij constatering van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie.                                                               
 22. In omstandigheden waarin dit huisreglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie altijd bindend.  
 23. De Groene Schuur behoudt zich het recht voor een evenement te annuleren als indien daartoe door het bestuur voldoende reden aanwezig wordt geacht, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft.
 24. De Groene Schuur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Groene Schuur geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor de Groene Schuur niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Epidemieën, natuurrampen, werkstakingen en overmacht bij derden van wie de Groene Schuur op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. 
 25. In geval van stillegging, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van een evenement als gevolg van overmacht is de Groene Schuur niet gehouden tot enige schadevergoeding of restitutie van (toegangs)tickets of munten.

Copyright 2021 Groene Schuur - All Rights Reserved

This site was built with Mobirise